Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 5/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
5/2020

Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Novela v § 30f v ods. 3, 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva...

Hlavný kontrolór obce počas COVID-19

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Novela č. 73/2020 Z.z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") s účinnosťou od 9.4.2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného ob...

Finančná kontrola v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme vykonávaniu finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochra...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.