Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 11/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
11/2019

Komentár k správnym deliktom podľa § 106 stavebného zákona (4. časť)

Helena Spišiaková

V novembrovom čísle časopisu Vám prinášame poslednú časť seriálu venovaného správnym deliktom podľa § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. ...

Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr

Ingrid Konečná Veverková

  V príspevku zameranom na kontrolu zverejňovania súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme odpo...

Dokumentácia k ochrane osobných údajov pre obce

JUDr. Anton Ukropec

Obec je v súlade so zásadou zodpovednosti povinná preukázať súlad spracúvania osobných údajov s predpismi o ochrane osobných údajov a za tým účelom tiež vypracovať dokumentáciu k ochrane osobných ú...

Kontraktačná povinnosť obce vo verejnom obstarávaní

Jozef Tekeli

Príspevok analyzuje jednu z oblastí tzv. nevrchnostenskej správy obce, a to oblasť verejného obstarávania. Vstup obce do obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, širšie civilných vzťahov, ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.