Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Zasadnutie zastupiteľstva a neudelenie slova občanovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje pani, ktorá svojimi poznámkami ruší rokovanie. Keď sa minule chcela ujať slova, starosta sa poslancov spýtal, či jej udelia slovo a poslanci to jednomyseľne odmietli. Máme to dať ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Prenesené kompetencie

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na za...

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustan...

Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva s účinnosťou od 1. januára 2016. Uvedený režim prenosu sa vzťahuje aj na obce, ktoré m...

Schodok obce – spôsob financovania a finančná kontrola

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania schodku rozpočtu obce na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý spôsob financovania schodku rozpočtu obce, ktorý potvrdzuje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Obecné parkovacie politiky a DPH

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V ostatnom čase bola mediálna pozornosť venovaná téme parkovacích politík a rôzne obce a mestá v súčasnosti zvažujú rôzne modely regulácie pohybu a parkovania automobilov na ich území. Predpokladanou súčasťou týchto modelov je aj určitá forma spop...

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií SR príručku vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004...

Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v Slovenskej republike je predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály