Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Verejné prostriedky v obci

Verejné prostriedky sú definované ako financie, s ktorými hospodári daný subjekt verejnej správy. V nadväznosti na normatívne právne akty sa príspevok venuje spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (II.)

V úvodnom príspevku k zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 sme legislatívne zarámcovali proces konsolidácie v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republi...

Registrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty

V príspevku sa venujeme registrácii pre daň z pridanej hodnoty v mestách a obciach, ktoré nie sú registrované pre DPH, ale pri určitých typoch dodania tovaru alebo služby im povinnosť registrácie vzniká.

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2023

V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2023, upozorníme na povinnosti obce pri zostavovaní záverečného účtu, rozoberieme jednotlivé náležitosti záverečného účtu obce a odpovieme na časté otázky spojené so zostavovaní...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali tematike individuálnej účtovnej závierky v samospráve zostavovanej za účtovné obdobie kalendárneho a zároveň aj rozpočtového roka 2023. Tým sa však reporting o roku 2023 v samospráve nekončí. Nad...

Otázky k rozpisu schváleného rozpočtu obce na rok 2024

Po schválení rozpočtu na rok 2024 má obec povinnosť vykonať jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré zriadila. V príspevku odpovedáme na časté otázky ohľadom tohto rozpisu.

Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmov, ktoré vychádzajú z charakteru činnosti, právnej...

Daňové priznanie, účtovná závierka a transferová dokumentácia subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Blíži sa termín účtovnej závierky subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023. Hoci samotný termín daňového priznania má ešte svoj čas, do účtovníctva je potrebné zaúčtovať účtovný prípad, ktorým je splatná daň. V prípade, že daňová...

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Zamestnanci spĺňajúci zákonom stanovené podmienky môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. V príspevku sa dozviete, aké podmienky musí zamestnanec splniť, v akom termíne a na akom tlačive je potrebné zam...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Nasledujúce obdobie sa už tradične spája s účtovnými závierkami a podávaním daňových priznaní. V článku sa venujeme daňovému priznaniu subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály