Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Návratné zdroje financovania v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia na obci a vo vyššom územnom celku. Upozorníme na pravidlá používania a prijímania návratných zdrojov financovania v obci a vo vyššom územn...

Základná finančná kontrola – časté otázky samosprávy v praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje stále aktuálnej téme, ktorá je často dopytovaná aj prostredníctvom servisu otázok a odpovedí – základnej finančnej kontrole v územnej samospráve v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audit...

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

Dátum: Autor/i: Ing. Zuzana Balková Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) za rok 2019.

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpoč...

Zasadnutie zastupiteľstva a neudelenie slova občanovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje pani, ktorá svojimi poznámkami ruší rokovanie. Keď sa minule chcela ujať slova, starosta sa poslancov spýtal, či jej udelia slovo a poslanci to jednomyseľne odmietli. Máme to dať ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Prenesené kompetencie

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na za...

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály