Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Záverečný účet obce za rok 2010

Vzhľadom na skutočnosť, že po komunálnych voľbách v decembri minulého roka došlo v mnohých obciach k zmenám vo funkcii starostu, ale aj k zmene poslancov obecného zastupiteľstva, v článku uvádzam aj širšie súvislosti, ktoré predchádzajú zostave...

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Čo obciam prinesie koniec volebného roka 2010?

V tomto roku sa zdá, akoby koniec roka do obcí prišiel skôr. Toto zdanie sa opiera o reálnu skutočnosť, že 27. novembra 2010 sa konajú voľby do samosprávnych orgánov obcí. A práve voľby sú dôvodom, prečo obecné samosprávy v týchto dňoch majú pl...

Aktuálne otázky k daňovým a nedaňovým príjmom obcí a samosprávnych krajov

Na Slovensku zatiaľ neprebehla efektívna komunálna reforma, ktorá by riešila systém financovania veľkého počtu malých obcí. Rozpočtovou decentralizáciou došlo v Slovenskej republike k obnoveniu samosprávy na úrovni obcí. Zákonom č. 302/2001 Z. ...

Sprístupňovanie majetkových priznaní starostov

Príspevok je venovaný aktuálnej téme sprístupňovania oznámení funkcií, zamestnaní a činností (ďalej len „majetkové priznanie“ alebo „písomné oznámenie“) starostov obcí a primátorov miest. Dáva odpovede na otázky, ako majú obce postupovať, aby dodr...

Zostavenie rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

V príspevku sa zameriame na problematiku zostavenia rozpočtu na roky 2022 – 2024 (ďalej len „rozpočet“). Upozorníme na ukončenie platnosti a účinnosti mimoriadnych opatrení, ktoré boli ustanovené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych ...

Doručovanie písomností obcou v daňovom procese

Pri výkone správy daní a poplatkov má príslušná obec právne postavenie správcu dane, čo sa týka celého daňového procesu. Potreba doručovania písomností obcou pritom vyplýva z každého štádia daňového konania a musí byť rešpektovaný spôsob doručovan...

Vznik záložného práva v daňovom procese

Pri správe daní a poplatkov môže dôjsť ku vzniku situácie, keď je potrebné zriadiť záložné právo na majetok daňového subjektu. Napríklad ak daňový subjekt bol už v minulosti daňovým dlžníkom, nespolupracoval s príslušným správcom dane alebo je u n...

Použitie daňovej výzvy obcou pri daňovej správe

Pri výkone správy daní a poplatkov vystupuje obec v právnom postavení správcu dane a vyplývajú jej z toho určité oprávnenia voči daňovému subjektu. Tak napríklad daňový subjekt má právnu povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správ...

Kľúčové slová

Práva a povinnosti zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice

V príspevku sa venujeme právam a povinnostiam zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice (ďalej len „pokladník“). Pripomenieme obciam a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (ďalej len „­ROPO“), že s pokladníkom musia uzatvoriť dohodu o hmot...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály