Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Záverečný účet obce za rok 2010

Dátum: Autor/i: Ing. Anna Ľalíková Vydanie: 3/2011 Ročník: 2011

Vzhľadom na skutočnosť, že po komunálnych voľbách v decembri minulého roka došlo v mnohých obciach k zmenám vo funkcii starostu, ale aj k zmene poslancov obecného zastupiteľstva, v článku uvádzam aj širšie súvislosti, ktoré predchádzajú zostave...

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 6/2010 Ročník: 2010

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Čo obciam prinesie koniec volebného roka 2010?

Dátum: Vydanie: 11/2010 Ročník: 2010

V tomto roku sa zdá, akoby koniec roka do obcí prišiel skôr. Toto zdanie sa opiera o reálnu skutočnosť, že 27. novembra 2010 sa konajú voľby do samosprávnych orgánov obcí. A práve voľby sú dôvodom, prečo obecné samosprávy v týchto dňoch majú pl...

Aktuálne otázky k daňovým a nedaňovým príjmom obcí a samosprávnych krajov

Dátum: Vydanie: 12/2010 Ročník: 2010

Na Slovensku zatiaľ neprebehla efektívna komunálna reforma, ktorá by riešila systém financovania veľkého počtu malých obcí. Rozpočtovou decentralizáciou došlo v Slovenskej republike k obnoveniu samosprávy na úrovni obcí. Zákonom č. 302/2001 Z. ...

Záverečný účet obce za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Obce zostavujú záverečné účty v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola na území Slovenskej republiky vyhlásená v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným ...

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVID-19

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo „zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne týkaobcí, a to najmä v otázkach rokovania a hlaso...

Výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v období pandémie

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Súčasné náročné obdobie, ktoré v našej krajine, ako aj celosvetovo nazývame pandemickým obdobím, sa odzrkadľuje aj v takých oblastiach súvisiacich s ekonomikou, ako je oblasť výkazníctva.

Charakter administratívnej finančnej kontroly

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly orgán verejnej správy musí vykonávať, ak poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Príspevok sa venuje jej spôsobu vykonania vzhľadom na po...

Posúdenie stavebného pozemku pri zdanení daňou z nehnuteľnosti

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) stavebnými pozemkami sú tie parcely, na ktorých bude stáť stavba, ktorá...

Zverejňovanie zmlúv v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme povinnému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení na internetových stránkach povinných osôb v územnej samospráve vzhľadom na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály