Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Záverečný účet obce za rok 2010

Vzhľadom na skutočnosť, že po komunálnych voľbách v decembri minulého roka došlo v mnohých obciach k zmenám vo funkcii starostu, ale aj k zmene poslancov obecného zastupiteľstva, v článku uvádzam aj širšie súvislosti, ktoré predchádzajú zostave...

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Čo obciam prinesie koniec volebného roka 2010?

V tomto roku sa zdá, akoby koniec roka do obcí prišiel skôr. Toto zdanie sa opiera o reálnu skutočnosť, že 27. novembra 2010 sa konajú voľby do samosprávnych orgánov obcí. A práve voľby sú dôvodom, prečo obecné samosprávy v týchto dňoch majú pl...

Aktuálne otázky k daňovým a nedaňovým príjmom obcí a samosprávnych krajov

Na Slovensku zatiaľ neprebehla efektívna komunálna reforma, ktorá by riešila systém financovania veľkého počtu malých obcí. Rozpočtovou decentralizáciou došlo v Slovenskej republike k obnoveniu samosprávy na úrovni obcí. Zákonom č. 302/2001 Z. ...

Zmena predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu na základe prognóz Ministerstva financií SR

Prognózu výnosu dane z príjmov na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu zverejnilo Ministerstvo financií SR vo februári a následne v júni. V príspevku sa venujeme júnovej prognóze vývoja dane z príjmov, ktorá ovplyvní predpokladanú hodnotu jednot...

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo v rámci východiskových š...

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej so­ciálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so sídlom na území Slovenskej...

Fungovanie miest a obcí

Obecná samospráva patrí k územnej samospráve, čo znamená, že obyvatelia určitého územia majú právo rozhodovať o veciach, ktoré sú samospráve zverené. Obecné samosprávy sú základnými bunkami samosprávneho systému, na úrovni regiónov predstavujú sam...

Zostavenie záverečného účtu obce a vyššieho územného celku za rok 2022

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2022 so zreteľom na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z....

Usporiadanie finančných vzťahov obce a vyššieho zemného celku

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane fin...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály