Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2022

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2022

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021

Ing. Mária Brániková

Blíži sa termín účtovnej závierky subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021. Hoci samotný termín daňového priznania má ešte svoj čas, do účtovníctva je potrebné zaúčtovať účtovný p...

Inventarizácia v účtovných jednotkách štátnej správy a samosprávy

Ing. Jana Hvojníková

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec účtovného obdobia sa v organizáciách štátnej správy a samosprávy spája s prácami spojenými s prípravou a zostavením individuálnej účtovnej závierky za uplyn...

Finančné príspevky od rodičov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiako...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Dana Žňavová.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 99 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače:  11. 1. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.