Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 11/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
11/2023

Zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv obce

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Spolu s novelou Občianskeho zákonníka od 1. januára 2011, ktorá so sebou priniesla zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv, vyvstáva aj otázka, čo v prípade zmluvy uzatvorenej pred účinnosťo...

Otázky hlavných kontrolórov k protispoločenskej činnosti

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V územnej samospráve zastáva funkciu zodpovednej osoby hlavný kontrolór obce, mesta alebo vyššieho územného celku. Nasledujúci príspevok reaguje na podnety hlavných kontrolórov v súvislosti s novel...

Náhrada škody v priestupkovom konaní a komisia verejného poriadku

JUDr. Helena Spišiaková

Obci bolo podané oznámenie týkajúce sa napadnutia psa ďalšími psami, ako aj žiadosť o riešenie náhrady škody spôsobenej útokom psov. Obec riešila tieto podania na zasadnutí komisie pre ochranu pori...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
11/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 21. 11. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.