Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 10/2022

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
10/2022

Zmluva o dielo - právny režim a jej uzavretie

JUDr. Marek Keller

Zmluva o dielo patrí k jedným z najbežnejších druhov zmlúv uzatváraných v územnej samospráve, napriek tomu sa však v aplikačnej praxi aj s týmto zmluvným typom spájajú mnohé sporné otázky. V tomto ...

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (2. časť)

JUDr. Renáta Považanová Zo seriálu: Zákon o štátnej podpore nájomného bývania

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä kompetenciami a fungovaním zriadenej Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a právnymi vzťahmi súvisiacimi s nájmom bytu v rámci štátom podporovan...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 105 € (8,75 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 17. 10. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2728/08
ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
ISSN 2730-0374 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.