Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2023

Usporiadanie finančných vzťahov obce a vyššieho zemného celku

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec a vyšší územný celok f...

Neplatiči za nájomné v obecných bytoch

Bc. Judita Mereššová

Ako riešiť situáciu neplatičov za nájomné v obecných bytoch a energie v týchto bytoch. V značnej miere si dlžníci povybavovali osobné bankroty. Môžeme využiť inštitút zablokovania vodičských oprávn...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 4/2023
Odborný mesačník; ročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Ing. Tamara Baková; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com


Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 4. 4. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.