Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7–8/2021

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7–8/2021

Niektoré nedostatky v činnosti obcí

JUDr. Anton Ukropec

Príspevok sa zaoberá pomerne často sa vyskytujúcimi nedostatkami v činnosti obcí, ktoré sa týkajú majetku obce, funkcie hlavného kontrolóra obce a pracovnoprávnych vzťahov. Je v ňom tiež poukázané ...

Posúdenie odvolania obcou v daňovom procese

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Podanie odvolania je podstatným procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, nakoľko sa ním zabezpečuje preskúmanie už vydaného prvostupňového rozhodnutia správcu dane. Podľa § 72 ods. 2 zá...

Účtovanie refundácií nákladov v obci, rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii

Ing. Terézia Urbanová

V článku sa budeme venovať problematike účtovania refundácie nákladov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobno...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Dan Žňavová.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 99 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 12. 7. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.