Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 7-8/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
7-8/2022

Triedený zber textilu a šatstva

Mgr. Ján Ščerba, Eversheds Sutherland,advokátska kancelária, s.r.o. Mag. Annamária Tóthová

Znečisťovanie a zaťažovanie životného prostredia odpadmi má viacero negatívnych dopadov, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Možno to pociťovať napríklad na zmene klímy, zvyšujúcich sa nákladoch...

Odpady z obalov z domácností a odpady z neobalových výrobkov analyzované vo vybraných mestách Slovenska (2.)

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Pokračovanie článku prináša informácie, ako sa odpady z obalov z domácností podieľajú na plnení cieľov, aký bol obsah zberných nádob vo vybraných mestách a možnosti nakladania s odpadmi z obalov v ...

Zmeny vyhlášok č. 373/2015 Z. z. a č. 371/2015 Z. z.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ministerstvo hospodárstva SR

Dňa 2. júna 2022 nadobudli účinnosť dve vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, a to vyhláška č. 192/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 18. 7. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.