Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2021

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2021

Účtovanie finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a rozpočtovou organizáciou

Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania vzájomných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-3...

Vznik záložného práva v daňovom procese

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri správe daní a poplatkov môže dôjsť ku vzniku situácie, keď je potrebné zriadiť záložné právo na majetok daňového subjektu. Napríklad ak daňový subjekt bol už v minulosti daňovým dlžníkom, nespo...

Vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme obce na povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého sa musí zabezpečiť okrem iného aj jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice, obehu...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Dana Žňavová.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 99 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače:  5. 10. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.