Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rozsah schvaľovania zmien rozpočtu starostom obce

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ako stanoviť rozsah schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu?

Pri stanovení rozsahu schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu možno vychádzať z obsahu jednotlivých rozpočtových opatrení.

Vychádzajúc z obsahu rozpočtových opatrení zadefinovaných v § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa môže určiť, že v kompetencii starostu je schvaľovať len:

1.   zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky − rozsah povolených presunov je možné zúžiť buď stanovením limitu objemu rozpočtovaných prostriedkov, ktoré môže starosta presunúť, alebo určením ekonomického charakteru výdavkov, napr. obmedz

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?

Štatutár spoločného obecného úradu N

Publikované:

Starostovia obcí, ktorí sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, si za štatutára spoločného obecného úradu zvolili starostu obce, ktorá nebola sídlom spoločného obecného úradu. Niektorí starostovia obcí považovali uvedené za nezákonné a požadovali, aby bol štatutárom starosta obce, v ktorej spoločný obecný úrad sídli. Bol ustanovený uvedený štatutár v súlade s platným právom?

Rozsah schvaľovania zmien rozpočtu starostom obce N

Publikované:

Ako stanoviť rozsah schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu?

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?