Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Právo pre verejnú správu

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských ...

Pracovná cesta zamestnanca

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Tento článok pojednáva o tom, čo možno považovať za pracovnú cestu, aké sú podmienky pracovnej cesty a s akými problémami je možné sa stretnúť v praxi. Pracovná cesta je vykonávanie práce zamestnanca na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zm...

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Tento článok pojednáva o zodpovednosti zamestnanca za schodok, o tom, čo sa definuje ako schodok, ako sa preukazuje schodok a jeho výška.

Právna úprava dohôd mimo pracovného pomeru v Zákonníku práce

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 9/2014 Ročník: 2014

Dňa 5. júna 2014 bola schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, prostredníctvom ktorého bola prijatá aj novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďal...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce (II.)

V predchádzajúcej časti príspevku som sa venoval inštitútu inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými funkciami a činnosťami. Pokračovanie článku je venované druhému odlišnému inštitútu, a to obmedzeniam pri ...

Expresné zmeny v legislatíve ochrany osobných údajov

Dátum: Autor/i: Mgr. Tomáš Mičo Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osob...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce

V príspevku sa venujem jednému z prvkov „trojdelenia“ moci v územnej samospráve, a to hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v rámci dosahovania rovnováhy medzi subjektmi obecnej samosprávy zabezpečuje univerzálny výkon kontroly v podmienkach obce. Prí...

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od DPH

Dátum: Autor/i: Ing. Dušan Dobšovič Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Poskytovanie vzdelávania vo všeobecnosti školami alebo inými vzdelávacími inštitúciami je považované za dodanie služby, ktoré môže byť v niektorých prípadoch oslobodené od dane, v iných prípadoch bude podliehať zdaneniu. Výchovné a vzdelávacie slu...

Zabezpečenie práv a povinností podľa Zákonníka práce

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

So vznikom pracovnoprávneho vzťahu vznikajú aj práva a povinnosti oboch účastníkov pracovného pomeru, t.  j. zamestnávateľa a zamestnanca. Tieto práva a povinnosti z  pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť tzv. zabezpečovacími prostriedkami. Te...

Dovolenka a najčastejšie otázky s ňou súvisiace

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 9-2013 Ročník: 2013

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa v pracovnej zmluve okrem iného uvádza aj výmera dovolenky. Tento údaj sa nepovažuje za podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy. Ak...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály