Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Právo pre verejnú správu

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám a súvisiacich predpisov

Vláda SR v auguste 2010 prijala programové vyhlásenie Vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014, v ktorom sa uvádza, že: „Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a ...

Zmeny v Zákonníku práce účinné od apríla 2011

Dňa 8. februára 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p.

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských ...

Pracovná cesta zamestnanca

Tento článok pojednáva o tom, čo možno považovať za pracovnú cestu, aké sú podmienky pracovnej cesty a s akými problémami je možné sa stretnúť v praxi. Pracovná cesta je vykonávanie práce zamestnanca na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zm...

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách

Tento článok pojednáva o zodpovednosti zamestnanca za schodok, o tom, čo sa definuje ako schodok, ako sa preukazuje schodok a jeho výška.

Právna úprava dohôd mimo pracovného pomeru v Zákonníku práce

Dňa 5. júna 2014 bola schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, prostredníctvom ktorého bola prijatá aj novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďal...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce (II.)

V predchádzajúcej časti príspevku som sa venoval inštitútu inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými funkciami a činnosťami. Pokračovanie článku je venované druhému odlišnému inštitútu, a to obmedzeniam pri ...

Expresné zmeny v legislatíve ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osob...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce

V príspevku sa venujem jednému z prvkov „trojdelenia“ moci v územnej samospráve, a to hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v rámci dosahovania rovnováhy medzi subjektmi obecnej samosprávy zabezpečuje univerzálny výkon kontroly v podmienkach obce. Prí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály