Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (7.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Článok uvádza podrobný výklad § 4d zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), ktorý sa venuje dotáciám z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

§ 4d

Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na

a)   predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,

b)   podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

c)   monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,

d)   predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,

e)   predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.

(5) Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr v lehote určenej fondom v špecifikácii činnosti podľa § 4 ods. 5. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a)   názov alebo obchodné meno žiadateľa,

b)   sídlo žiadateľa,

c)   identifikačné číslo žiadateľa,

d)   meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,

e)   miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,

f)    výšku požadovaných prostriedkov,

g)   výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,

h)   zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky,

i)    stručný opis a prínosy projektu,

j)    opis financovania projektu,

k)   ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa § 4 ods. 5.

(6) Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.

(7) Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

(8) Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10) Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.


 

12n)  § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

12o)  § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa zrušeného zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov odvádzal prevádzkovateľ skládky odpadov obci, respektíve obciam, na území ktorých sa nachádzala skládka odpadov a obciam do okruhu maximálne 2 km od príslušnej skládky odpadov, cez ktoré prechádza účelová komunikácia, a prevádzkovateľ odkaliska obci, resp. obciam, na území ktorých sa nachádza odkalisko.
Zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.