Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Hana Marcin Jakubíková

Počet článkov autora: 39


Obec a podnikateľský zámer pri založení obchodnej spoločnosti

Orgány obce sú tvorcami komunálnych politík na svojom území. Pri tvorbe komunálnych politík sa poslanci obecného zastupiteľstva môžu zaoberať aj s myšlienkou o založení/zrušení obchodnej spoločnosti alebo aj o tom, že obec bude vykonávať sama za s...

Príspevok obce na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca

V tomto článku sa zaoberám podmienkami poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnanca obce a príspevku na šport dieťaťa zamestnanca, ktorý môže obec poskytovať od 1. 1. 2020. V článku uvádzam, aké povinnosti má obec ako zamestnávateľ, zamestnanec...

Rezervný fond v záverečnom účte obce

Obec má možnosť vytvoriť si peňažný fond. Počet peňažných fondov nie je legislatívou obmedzený okrem jednej povinnosti, a to tvoriť rezervný fond obce a použiť ho za ustanovených podmienok. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak, bude schvaľovať...

Dotácie v obci z hľadiska rozpočtových pravidiel a účtovníctva

S pojmom dotácia sa stretávame v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách úze...

Verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy

Individuálna účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy poskytuje základné informácie o účtovnej jednotke verejnej správy svojím používateľom. Zákonnou podmienkou tohto zostaveného účtovného záznamu účtovnou jednotkou verejnej správy je, a...

Rozpočtové hospodárenie a účtovníctvo obce a rozpočtovej organizácie

Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie. Obec po schválení rozpočtu obecným zastupiteľstvom na príslušný rozpočtový rok, spracuje rozpis rozpočtu pre svoju RO vrátane rozpisu výdavkov na programy (zámery a cie...

Vzťahy medzi obcou a ňou zriadenou rozpočtovou organizáciou

Medzi obcou a ňou zriadenou rozpočtovou organizáciou sú vzťahy, ktoré sú predmetom ich účtovníctva. Tieto skutočnosti obec, rozpočtová organizácia vykazujú vo svojich zostavených účtovných závierkach účtovných jednotiek verejnej správy a tiež vyka...

Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe

Ubehlo viac ako 10 rokov, odkedy začala reforma účtovníctva verejného sektora v Slovenskej republike. Cieľom reformy bolo a je zvyšovanie kvality údajov predkladaných na hodnotenie rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95, teraz je to ESA 2010 (...

Vnútorné smernice v účtovnej jednotke verejnej správy

Vnútorná smernica je nevyhnutná na preukázanie vedenia účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy (ďalej len „ÚJ VS“) a vyžaduje sa, ak:

Rezervný fond, zákonný rezervný fond, rezervy

V slovníku cudzích slov pojem rezerva predstavuje zásobu, zálohu, prostriedky na mimoriadne účely, náhradné koleso s pneumatikou, zdržanlivosť, opatrnosť, výhradu. V územnej samospráve sa používa pojem rezervný fond (peňažný fond), zákonný rezervn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály