Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

01/2009 (FS) č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe

Predpis Zbierky zákonov

66/2007 (FS) č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Predpis Zbierky zákonov

37/2007 (FS) , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Predpis Zbierky zákonov N

369/1990 Zb.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

138/1991 Zb.

138/1991 Zb. o majetku obcí

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

52/1959 Sb.

52/1959 Sb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)

Schválený 9. 7. 1959 Účinný 1. 8. 1959 Zrušený: 1. 3. 2000  

Predpis Zbierky zákonov

71/1959 Sb.

71/1959 Sb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromého domového majetku

Schválený 19. 11. 1959 Účinný 14. 12. 1959 Zrušený: 1. 11. 1990  

Predpis Zbierky zákonov

312/2001 Z.z.

312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

Predpis Zbierky zákonov N

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

553/2003 Z.z.

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

552/2003 Z.z.

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

282/2003 Z.z.

282/2003 Z.z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

Schválený 9. 7. 2003 Účinný 1. 8. 2003 Zrušený: 1. 2. 2007  

Predpis Zbierky zákonov

2/1991 Zb.

2/1991 Zb. o kolektivním vyjednávání

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

357/2004 Z.z.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

253/1994 Z.z.

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Schválený 25. 8. 1994 Účinný 19. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 12. 2018  

Predpis Zbierky zákonov

564/1991 Zb.

564/1991 Zb. o obecnej polícii

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

460/1992 Zb.

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2025  

Predpis Zbierky zákonov

663/2007 Z.z.

663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

462/2003 Z.z.

462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023