Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 11/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
11/2022

Pilotný projekt v obci Rybník – „Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“

Mgr. Miroslava Nichtová

V tomto článku sa zameriam na jeden z príkladov reálneho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (ďalej len „BRKO“) v obci. Na jednej strane uvediem legislatívne znenie a následne ...

Možnosti výrobcov obalov ako príprava na ekomoduláciu

Mgr. Mária Trošanová, PhD., NATUR-PACK, a. s. Bratislava

Ako bude vyzerať ekomodulácia je napriek blížiacemu sa termínu na konci roka stále neznáme. To však neznamená, že výrobca obalov nemôže vykročiť vpred a venovať čas príprave na zložitejšie vykazova...

Minimálny rozsah zmluvných podmienok pre nakladanie so stavebným odpadom

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Čo pre nás znamená podmienka definovaná v novele zákona o odpadoch v znení: „Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladan...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 7,08 €), poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 11. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08 (tlačená verzia), EV 15/22/EPP (online verzia)
ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie), ISSN 2730-0404 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.