Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 11/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
11/2022

Pilotný projekt v obci Rybník – „Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“

Mgr. Miroslava Nichtová

V tomto článku sa zameriam na jeden z príkladov reálneho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (ďalej len „BRKO“) v obci. Na jednej strane uvediem legislatívne znenie a následne ...

Možnosti výrobcov obalov ako príprava na ekomoduláciu

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Ako bude vyzerať ekomodulácia je napriek blížiacemu sa termínu na konci roka stále neznáme. To však neznamená, že výrobca obalov nemôže vykročiť vpred a venovať čas príprave na zložitejšie vykazova...

Minimálny rozsah zmluvných podmienok pre nakladanie so stavebným odpadom

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Čo pre nás znamená podmienka definovaná v novele zákona o odpadoch v znení: „Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladan...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 7,08 €), poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 11. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08 (tlačená verzia), EV 15/22/EPP (online verzia)
ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie), ISSN 2730-0404 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.