Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 2/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
2/2023

Malý výskum produkcie komunálneho odpadu v jednej z domácností na strednom Slovensku

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

Všetky samosprávy na Slovensku v závere roka 2022 pripravovali okrem svojich rozpočtov aj nové všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb...

Má sa výkopová zemina považovať za odpad alebo nie?

Mag. Annamária Tóthová Mgr. Dáša Derevjaniková

Uvedenou otázkou sa koncom roka 2022 zaoberal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) vo svojom rozhodnutí vo veci Porr Bau GmbH [1]. Súdny dvor v danom prípade vyhodnotil, že výkopová z...

Prípustné hodnoty hluku pre mobilné zariadenie

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Pri prevádzke mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov (drvič stavebného odpadu) treba podľa § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných ...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
2/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková

Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 15. 2. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.