Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2016

Finančná kontrola v roku 2016 v podmienkach územnej samosprávy – základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je informovať o vykonávaní finančnej kontroly v roku 2016. Od 1. januára je účinný zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kt...

Eliminácia samofinancovania v rozpočtovej organizácii s príkladmi účtovania

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok reaguje na časté otázky týkajúce sa správneho transferovania prostriedkov, eliminácie samofinancovania a využívanie, či vedenie mimorozpočtového osobitného účtu v rozpočtovej organizácii....

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2016, bol zavedený tuzemský pren...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.