Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2016

Preddavky z verejných prostriedkov v obciach a ROPO

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obce a rozpočtové/príspevkové organizácie (ROPO) používajú verejné prostriedky v súlade so svojím rozpočtom a so zachovaním zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti ich použitia. Š...

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2017 až 2019

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obce po schválení záverečných účtov za rok 2015 sa už pripravujú na zostavenie rozpočtu na roky 2017 – 2019. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/0...

Príklad aplikácie metódy úplnej konsolidácie v samospráve

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Najdokonalejšou metódou konsolidácie je metóda úplnej konsolidácie. Vychádza z fikcie ekonomickej jednotky a využíva sa pre materské a dcérske spoločnosti. Materskou účtovnou jednotkou v Slovenskej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.