Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podanie žiadosti na Národný úrad práce už aj elektronickou formou

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj elektronicky.

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy žiadosti doručené v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v listinnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Prílohy v listinnej podobe je potrebné zaručene konvertovať do elektronickej podoby prostredníctvom oprávnených osôb (napr. notár, poštový podnik).

Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizovať podľa zákona o e-Governmente. NIP na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Ak doručené podanie nebude spĺňať všetky skôr uvedené podmienky, NIP takéto podanie zaeviduje, ale nárok na znížený správny poplatok zanikne a podanie bude vybavené ako listinný návrh. NIP vyzve žiadateľa na úhradu, resp. doplatenie správneho poplatku.

V prípade, že nebude elektronické podanie spĺňať zákonné náležitosti, NIP takéto podanie síce zaeviduje, ale konanie preruší a bude žiadať o dodatočné doloženie príloh. Ak sa prílohy nedoplnia v elektronickej forme, nárok na znížený správny poplatok zaniká a podanie môže byť vybavené ako listinný návrh. NIP vyzve na úhradu, resp. doplatenie správneho poplatku. Ak sa nedostatky neodstránia vôbec, a teda prílohy sa nedoložia ani v listinnej forme, NIP konanie zastaví.

Upozorňuje tiež žiadateľov, že v prípade elektronického podania žiadosti o vydanie viacerých oprávnení, je za účelom uplatnenia zníženej sadzby správneho poplatku na každú z nich potrebné doručiť ich osobitne – ako samostatné elektronické podania.

Zdroj: Národný inšpektorát práce


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.