Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 6/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
6/2020

Rozhodnutie platné do 31. januára 2021. Čo s jeho predĺžeim?

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

K 31. januáru 2021 nám končí súhlas na prevádzkovanie zberného dvora, no nevieme, či máme žiadať o predĺženie súhlasu 3 mesiace pred ukončením platnosti v októbri 2020, keďže od 1. januára 2021 by ...

Manažérstvo zberu odpadov

doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice

S logistikou odpadového hospodárstva veľmi úzko súvisí aj manažérstvo [1] zberu odpadov. Odpadové hospodárstvo (­anglicky „waste management“) je odvetvím, ktoré sa týka bezprostredne všetkých stupň...

Ako nám pomôže príprava na opätovné použitie k zvýšeniu úrovne zhodnotenia odpadu

Ing. Uršula Pomfyová

Aplikačnou novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa s účinnosťou od 1. júla 2020 do zhodnocovania odpadu dopln...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 6. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.