Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 7-8/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
7-8/2021

Plastové tašky a ich špecifiká v Európskej únii

Mgr. Mária Trošanová, PhD. Ing. Uršula Pomfyová

Plastové tašky vyvolávajú v EÚ špecifickú pozornosť v posledných 15 rokoch. Od štúdií zameraných na výrobný sektor, posúdenie hospodárskych a sociálnych vplyvov rôznych politík na zníženie množstva...

Environmentálne aspekty a vplyvy spojené s výrobou kritických kovov využívaných v elektromobiloch

prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., Ústav recyklačných technológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE Martina Laubertová

Cieľom príspevku je poukázať na možné environmentálne aspekty a vplyvy, ktoré vznikajú pri ťažbe nerastných surovín a následnej výrobe akumulátorových kovov. V príspevku sa ako príklad environmentá...

Kuchynský odpad ako vedľajší živočísny produkt

JUDr. Katarína Brath Liebscherová, advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Pri kuchynskom odpade ide o osobitný druh odpadu, ktorý má svoje špecifiká, a preto pri nakladaní s týmto odpadom ustanovujú právne predpisy špeciálne povinnosti. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 16. 7. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.