Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2013

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2012

Ing. Ľubica Sekerková

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), ktorý nahradil zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v z. n. p. (ďale...

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Elena Račková JUDr. Lýdia Pagáčová Zo seriálu: Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.