Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2013

Lízing – legislatíva a účtovanie vo verejnej správe

Ing. Bibiána Jobbagyová

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) upravuje nadobúdanie majetku formou lízi...

Rozhodnutia obce – právna skutočnosť vylúčená z preskúmavania predbežnou finančnou kontrolou

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

V oblasti obecnej samosprávy je vytvorený špeciálny systém vnútornej kontroly, ktorú vykonáva najmä hlavný kontrolór obce. Výkon kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce podľa ust. § 18d – § 18...

Rozpočet škôl a školských zariadení

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Väčšina škôl a školských zariadení sú zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie. Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku (VÚC), ktorá je svojimi prí...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.