Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Vyhlásenie ÚMS k vyhláške o úprave komunálneho odpadu z dielne MŽP SR

Kategória: Aktuality Autor: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) s úľavou prijíma informáciu, že MŽP SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Vyhlášku k povinnosti úpravy komunálneho odpadu, kde navrhuje požadovaný odklad tejto povinnosti z januára 2023 na január 2024.

Predpis Zbierky zákonov S U

344/2022 Z.z.

344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Schválený 12. 8. 2022 Účinný 25. 10. 2022  

Aktuality

Poslanci parlamentu schválili novelu volebného zákona

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

Národná rada SR schválila novelu zákona o dotáciách

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Na včerajšej parlamentnej schôdzi poslanci schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Aktuality

Tlačová správa k Výzve samospráv poslancom NR SR

Kategória: Aktuality Autor: Únia miest Slovenska

V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný

Online časopis

Smrť zamestnanca a vyrovnanie peňažných nárokov po novele Zákonníka práce

Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 12/2022

Smrť zamestnanca je nielen zásahom do života rodiny tohto zamestnanca, ale je značným zásahom aj do pracovnoprávnych vzťahov. Príspevok rozoberá, ako smrť zamestnanca ovplyvňuje nároky, ktoré po jeho smrti zostali neusporiadané medzi zamestnávateľom a zomretým zamestnancom, resp. jeho pozostalými. V

Online časopis

Nároky starostu v súvislosti s dovolenkou a odstupným

Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 12/2022

Príspevok rozoberá pracovnoprávne záležitosti starostov obcí (primátorov miest), t. j. nároky súvisiace s dovolenkou a odstupným, ako aj registračné povinnosti voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Právne postavenie a platové pomery starostov upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom pos

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (2. časť)

Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 Vydanie: 12/2022

Príspevok v druhej časti pokračuje v prehľade niektorých legislatívnych zmien za rok 2022, napr. v oblasti dotácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, obnovy národných kultúrnych pamiatok a ochrany životného prostredia, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“

Online časopis

Súvaha – položka pozemky a stavby

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Ak je v účtovnej závierke v tlačive Súvahy v položke pozemky a stavby uvedená nejaká suma, ide o ocenenie pozemkov a stavieb v trhovej cene, alebo v obstarávacej cene, za ktorú boli nehnuteľnosti obstarané napríklad pred 30 rokmi?

Online časopis

Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve (1. časť)

Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve Vydanie: 12/2022

Predmetom príspevku je analýza právnej úpravy priestupkov zakotvenej v zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá je relevantná pre územnú samosprávu. V tejto súvislosti je v prvej časti príspevku upriamená pozornosť na dôležité zákonné v

Online časopis

Skončenie výkonu funkcie šéfredaktorky mestského časopisu

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 12/2022

Šéfredaktorka našich mestských novín má pracovnú zmluvu na dobu určitú a rozhodla sa vo svojej funkcii nepokračovať. V štatúte novín sa uvádza, že šéfredaktora schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo, z čoho vznikol námet dať do programu najbližšieho zasadnutia odvolanie šéfredaktora z funkcie.

Predpis Zbierky zákonov N

189/2015 Z.z.

189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti

Schválený 1. 7. 2015 Účinný 1. 9. 2015 Novelizovaný: 29. 12. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

569/2007 Z.z.

569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)

Schválený 25. 10. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

Online časopis

Možnosti zmeny zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní pre mimoriadne okolnosti

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 12/2022

Príspevok sa zaoberá postupom a podmienkami v súvislosti so zmenou zmluvnej ceny v rámci verejného obstarávania v prípade vzniku mimoriadnych okolností, pričom táto problematika je v súčasnosti aktuálna aj pre obce a mestá ako verejných obstarávateľov najmä v súvislosti s navýšením cien stavebných m

Predpis Zbierky zákonov N

377/2004 Z.z.

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov U

249/2022 Z.z.

249/2022 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Schválený 16. 6. 2022 Účinný 1. 9. 2022  

Online časopis

Právo domáhať sa zrušenia uznesenia zastupiteľstva na správnom súde

Rubrika: Správne právo Vydanie: 12/2022

Príspevok oboznamuje čitateľov so závermi rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR z 23. marca 2022, sp. zn. 2Usam/3/2019, v ktorom je obsiahnutá odpoveď na otázku, ktoré subjekty sú oprávnené účinne napadnúť žalobou na správnom súde uznesenie obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, mies

Online časopis

Poplatok za rozvoj a status významnej investície

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2023

Príspevok rozoberá konkrétny prípad z praxe, resp. rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 31. marca 2022, sp. zn. 8Sžfk/72/2020, v súvislosti so stavbou, ktorá je významnou investíciou na základe osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR, a vyrubením miestneho poplatku za rozvoj.

Online časopis

Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve (2. časť)

Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Priestupky podľa zákona o ochrane nefajčiarov v územnej samospráve Vydanie: 1/2023

Druhá časť príspevku rozoberá právnu úpravu priestupkov a ich sankcionovania podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), ako aj relevantnú judikatúru súdov v tejto oblasti.

Online časopis

Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu

Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 1/2023

Príspevok sa zaoberá predpojatosťou a vylúčením zamestnancov, resp. členov správneho orgánu v správnom konaní, pričom uvádza tiež praktické príklady a súvisiace upozornenia.