Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2020

Inventarizácia majetku účtovnej jednotky

Ing. Jana Hvojníková

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) predmetom účtovníctva je zisťovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Špecifické pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Hlavný kontrolór obce je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.