Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2020

Inventarizácia majetku účtovnej jednotky

Ing. Jana Hvojníková

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) predmetom účtovníctva je zisťovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Špecifické pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Hlavný kontrolór obce je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 27. 8. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.