Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

Tlačová správa k Výzve samospráv poslancom NR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a dočasné,...

Komunikovať s finančnou správou môžete z pohodlia domova

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR

S finančnou správou môže elektronicky z pohodlia domova komunikovať ktokoľvek. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy (PFS), alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických o...

Koncepcia na riešenie energetickej chudoby je na stole, konať musia aj ministerstvá. Pomoc zraniteľným ľuďom musí byť adresná a systémová

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil v medzirezortnom pripomienkovom konaní Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, v ktorej prepočítal, že energetickú chudobu môže pocítiť 432-tisíc ľudí. To p...

Návrh riešenia energeticko-klimatickej krízy pre vládu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Samosprávy, nielen na Slovensku, čelia súčasne viacerým  krízam. Energetickej kríze, ktorú pociťujeme  bezprecedentným nárastom cien za energie s obrovskými finančnými vplyvmi na mestá, a súvisiacej klimatickej kríze, ktorá má priamy vplyv na bezp...

ZMOS upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpady

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu  Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľ...

Poslanci parlamentu schválili novelu volebného zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná rada SR schválila novelu zákona o dotáciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na včerajšej parlamentnej schôdzi poslanci schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie ÚMS k vyhláške o úprave komunálneho odpadu z dielne MŽP SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) s úľavou prijíma informáciu, že MŽP SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Vyhlášku k povinnosti úpravy komunálneho odpadu, kde navrhuje požadovaný odklad tejto povinnosti z januára 2023 na január 2024.

Dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov. Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.

Novela zákona o dobrovoľníctve schválená vládou vytvára podmienky pre štátnu finančnú podporu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vláda v stredu 9. decembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Cieľom návrhu je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej č...

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úvodné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Toto stanovisko prezentuje prvý pohľad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (“Rada”) na vládou predstavený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Rada zverejní detailnú analýzu rozpočtu pre budúci rok v prvej polovici novembra pred prero...

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2022 schodok vo výške 1 733,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 130,3 mil. eur (+16,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní ni...

Nezabudnite nahlásiť zmenu štatutára na ústredný portál verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V prípade zmeny štatutára orgánu verejnej moci vyplývajúcej z volieb do vyšších územných celkov a volieb do orgánov samospráv je nutné nahlásiť túto zmenu na ústredný portál verejnej správy.

Ďalší ukazovateľ nezamestnanosti PDU spresní monitorovanie aj pre menšie geografické celky. Novinkou bude pohľad až na úroveň obcí.

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

S cieľom poskytnúť čo najpresnejší odhad úrovne a vývoja nezamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavádza ukazovateľ nezamestnanosti s názvom „Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom vek...

Deficit verejných financií v roku 2021 – spresnený

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR.

Slovenská republika v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 5,4 mld. eur, čo predstavovalo 5,46 % podiel z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol 61,3 miliardy eur, čo bolo 62,19 % HDP. Oba ukazovatele si v rá...

ZMOS žiada rezort životného prostredia o urýchlené doriešenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, k...

Mestám chýbajú peniaze, podiel viny na tom nesie aj vláda SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Výsledky analýzy INEKO z 12.10.2022 (http://www.hospodarenieobci.sk/) týkajúce sa hospodárenia samosprávy potvrdili to, na čo Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo upozorňuje nielen predstaviteľov vlády SR, ale aj poslancov NRSR.  Finančná kondícia ...

ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca...

Poslanci schválili novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.