Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Obec/Mesto

Rekreačné príspevky počas letných prázdnin

Publikované:

Bližšie sa v príspevku venujeme rekreačným príspevkom uhradených v hotovosti alebo bezhotovostne, a to: zamestnancovi pri využití rekreácie na Slovensku a následnom prenocovaní a viacdenným aktivitám detí zamestnancov počas školských letných prázdnin. Zamestnanec má v pro

Obec/Mesto

Legislatívna úprava vykonávania finančnej kontroly

Publikované:

Zákon o finančnej kontrole a audite sa vzťahuje na vykonávanie finančnej kontroly na obci a v rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len ,,ROPO“) a takisto vymedzuje povinnosti obce a ROPO: vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, určiť pri poskytova

Obec/Mesto

Zostavenie viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

Publikované:

Pri zostavení rozpočtu sa obec riadi rozpočtovými pravidlami ustanovenými zákonom č. 583/2004 Z. z. Okrem zákona č. 583/2004 Z. z. má obec povinnosť pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať aj pravidlá rozpočtovej zodpovednosti vymedzené v Čl. 5, 12 a 13 ústavného zákona č. 493/201

Obec/Mesto

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

Publikované:

Pri preverovaní dodržania zákonných povinností, ktoré obec musí dodržať pri zostavení rozpočtu, hlavný kontrolór vychádza z platnej právnej úpravy, ktorá upravuje proces zostavenia rozpočtu; ide najmä o: zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zo

Obec/Mesto

Minimálna mzda od 1. januára 2020

Publikované:

Výška minimálnej mzdy na Slovensku bola do konca marca 1996 upravovaná nariadením vlády ČSFR. Od 1. 4. 1996 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, na základe ktorého mala Slovenská republika zavedenú „svoju“ jednotnú minimálnu mzdu (minimálna me

Obec/Mesto

Sankcie pri uzatvorení zmluvy s partnerom verejného sektora, ktorý si nesplnil povinnosť zapísania do registra

Publikované:

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol účinnosť dňa 1. 2. 2017. Cieľom zákonodarcu bolo prijať legislatívu, ktorá nebude limitovaná iba na procesy súvisiace s verejným obstarávaním, ale sa bude týkať celkového prístupu k verejným zdrojom. K posúdeniu povinno

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v obci

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizáciev § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv�

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v rozpočtovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov softvéru v príspevkovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov drobného dlhodobého majetku v obci

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov drobného dlhodobého majetku v rozpočtovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov drobného dlhodobého majetku v príspevkovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (stavby) v obci

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (stavby) v rozpočtovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (stavby) v príspevkovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (prístroje) v obci

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (prístroje) v rozpočtovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (prístroje) v príspevkovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (dopravné prostriedky) v obci

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv

Obec/Mesto

Účtovanie inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku (dopravné prostriedky) v rozpočtovej organizácii obce

Publikované:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zv