Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Z praxe

Publikované:

Z praxe

Nová podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Publikované:

Na základe § 6 zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií pre subjekty verejnej správy platí všeobecný zákaz poskytnúť verejné prostriedky a majetok mimovládnej neziskovej organizácii, ktorá nemá v registri mimovládnych neziskových organizácií zapísané zákonom

Z praxe

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ - vzor

Publikované:

  Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení   Obecné zastupiteľstvo obce ......................podľa § 6 ods. 1

Z praxe

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020

Publikované:

  Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na 21-násobok platného životného minima z pôvodnej výšky 19,2-násobku, avšak za súčasného zníženia hranice vyklesávania nezdaniteľnej časti zo 100-násobku platného životného minima na 92,8-násobok platného životného minima.

Z praxe

Metodické usmernenie k opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie od 1. januára 2020

Publikované:

Uvedeným dodatkom sa z dôvodu aktualizácie procesov pri vrátení prostriedkov z Európskej únie poskytnutých prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a prostriedkov na spolufinanc

Z praxe

Obec počas rozpočtového provizória

Publikované:

Otázka č. 1: Musí obec počas rozpočtového provizória sledovať, či limit výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových položiek uskutočnených v každom mesiaci neprekročí 1/12 výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka? Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. pl

Z praxe

Novela rozpočtových pravidiel – štúdie uskutočniteľnosti

Publikované:

K uvedenému Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií Slovenskej republiky (pozn. autora: zverejnené súčasne vo Finančnom

Z praxe

Výpočet výšky stravného

Publikované:

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie  len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo  ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom z

Z praxe

Dohoda o sporných nárokoch - vzor

Publikované:

medzi účastníkmi:   Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi): Obec:  Adresa:                                              (ďalej ako „Zamestnávateľ“)   a   Zamestnancom: Meno, priezvisko:              

Z praxe

Povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom

Publikované:

KEP namiesto ZEP Zaručený elektronický podpis (ZEP) bol s účinnosťou od 1. 11. 2017 nahradený kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách)

Z praxe

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom - VZOR

Publikované:

medzi: Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi): Obec:  Adresa:                                              (ďalej ako „Zamestnávateľ“) a Zamestnancom: Meno, priezvisko:                   Trvale bytom:

Z praxe

Publikované:

Z praxe

Zmeny v zákone o pohrebníctve účinné od 1. januára 2020

Publikované:

Základné zmeny v zákone o pohrebníctve Základné zmeny a doplnenia zákona o pohrebníctve sa týkajú nasledujúcich oblastí úpravy: úprava ochranných pásiem na účely vytvorenia pietnych miest na pohrebiskách, spresnenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zao

Z praxe

Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - VZOR

Publikované:

................................, trvale bytom ......................................   Obec .................... Obecný úrad Ulica č. PSČ Obec    Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Dolu podpísaný/á ......................, trvale bytom ..................................

Z praxe

Vzdanie sa mandátu starostu obce - VZOR

Publikované:

................................, trvale bytom ......................................   Obec .................... Obecný úrad Ulica č. PSČ Obec    Vzdanie sa mandátu starostu obce   Dolu podpísaný/á ......................, trvale bytom ..................................................

Z praxe

Zmeny pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa

Publikované:

Dňa 19. 6. 2019 bola schválená novela č. 221/2019 Z. z. o dani z príjmov (v rámci novely zákona proti byrokracii), z ktorej vyplýva, že zamestnanec, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na daňový bonus na vyživované dieťa u svojho zamestnávateľa, nebude musieť od 1. 12. 2019 pred

Z praxe

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH

Publikované:

Podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je oslobodené od dane dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa: kolaudácie

Z praxe

Vnútorná smernica o prekážkach v práci

Publikované:

Názov smernice: Vnútroná smernica o prekážkach v práci Číslo smernice: ...../2020 Platnosť smernice: od xx.xx.2020 Účinnosť smernice od xx.xx.2020 Obsah smernice: predmet úpravy; základné pojmy; prekážky v práci; evidencia pracovného času, nároky zamestnanca v súvisl

Z praxe

Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku

Publikované:

Názov smernice: Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku Číslo smernice: ......./2020 Platnosť smernice: od xx.xx.2020 Účinnosť smernice: od xx.xx.2020 Obsah smernice:  úvodné ustanovenia, základné pojmy, zákaz fajčenia, sankcie, záve