Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 3/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
3/2021

Zodpovednosť prevádzkovateľov skládok odpadov podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje skutkové podstaty správnych deliktov podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Aj malé obaly možno efektívne recyklovať

h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

Obaly, najmä obaly z plastov a odpad z nich, tvoria v súčasnosti najväčší podiel komunálneho odpadu. Ich podiel každoročne nielenže neklesá, práve naopak, rastie, a to aj napriek rôznym opatreniam ...

Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica SUP“) je podpora prístupov upria...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 18. 3. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.