Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo a mzdy

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (2. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o osobitostiach odmeňovania hlavného kontrolóra, na aký pracovný úväzok môže pracovať a ďalšie zaujímavé informácie.

Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra...

Práca z domu, tzv. home office

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Pojem flexibilita je v posledných rokoch v pracovnom práve diskutovaným pojmom. V pracovnom práve sa flexibilita prejavuje v tzv. flexibilných formách zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. Medzi flexibilné formy zamest...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (1. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriad...

Právne postavenie zástupcu starostu obce (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie zástupcu starostu obce Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

V poslednom čísle časopisu v tomto roku uverejňujeme aj druhú časť príspevku, ktorý sa venuje zástupcom starostov. V decembrovom čísle sa dočítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon funkcie zástupcu starostu, takisto o nároku na dovolen...

Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhod...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály