Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo a mzdy

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (5. časť)

V poslednej časti seriálu vám autorka Ing. Matlovičová prináša podrobné spracovanie osobitostí úrazového a garančného poistenia z hľadiska postavenia poslanca obecného zastupiteľstva.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (4. časť)

Pokračovanie seriálu od pani Ing. Matlovičovej sa v novembrovom čísle časopisu venuje rozsahu platenia poistného na zdravotné a sociálne pois­tenie.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (3. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie tohto seriálu podrobne spracovanú oblasť: Odmeňovanie poslancov. V príspevku si prečítate, na akú odmenu má poslanec nárok, či má nárok na mimoriadne odmeny a všetky informácie sú podporené praktickými...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Dovolenka a krátenie dovolenky

Letné obdobie je charakteristické čerpaním dovoleniek zamestnancov, a to vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (5. časť)

Letné dvojčíslo časopisu prináša poslednú časť príspevku venujúceho sa postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V tomto čísle si prečítate o možnostiach hlavného kontrolóra pracovať nadčasy, pričom sme túto tému jasne zobrazili aj na prak...

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Podľa § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) zamestnávateľ má povinnosť v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorá je ustanovená pre obl...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (1. časť)

Obec je právnickou osobou sui generis a vykonáva samosprávu obce vlastnými orgánmi samostatne v medziach Ústavy SR. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce (ďalej len „starosta“). Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (4. časť)

Júnové číslo časopisu prináša pokračovanie seriálu, ktorý sa venuje právnemu postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V štvrtej časti seriálu sa dočítate o rozsahu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a taktiež, či má hlavný kontroló...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály