Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 3/2017

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
3/2017

Obec a správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

Helena Spišiaková

V rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného Národná rada SR schválila znenia troch procesných kódexov, ktorými sú Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z.z.), Civilný mimosporový...

Môže obec financovať prenesený výkon štátnej správy z originálnych príjmov?

Jozef Tekeli

Pre nakladanie s majetkom obce platia viaceré zásady. Jednou z nich je zásada účelového určenia majetku obce. Takto poňatý účel nakladania s majetkom obce je zastrešený základným princípom, na ktor...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.