Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?

Vzory

Smernica o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotr...

Pracovnoprávny vzťah je zmluvným vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Povinnosti zamestnanca, ktoré má počas trvania pracovnoprávneho vzťahu plniť, sú vymedzené najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,...

Smernica o nahliadaní do osobného spisu zamestnanca

Osobný spis zamestnanca predstavuje súčasť základnej personálnej dokumentácie. Spravidla obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva, ale aj mnohé ďalšie do...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 5. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2014 Účinný 1. 7. 2014 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 6. 2024