Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Porušenie pracovnej disciplíny - prehľad sankcií N

Publikované:

Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. nie je. Zákonník práce však ustanovuje generálnu povinnosť zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, a to odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie N

Publikované:

Počas prvej vlny „Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Vzory

Smernica o zasielaní listových zásielok

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie peňažných prostried...

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Účtovanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...

Účtovanie bankových úverov

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania úverov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové or...

Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programovéh...

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2020 Ing. Tatiana Macháčová

Určenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania zreteľnejšie vyjadruje vzťah medzi zámermi vedenia mesta/obce, strategickými dokumentmi obce a schválenými výdavkami v rozpočte na daný rok. Programové štruktúry by mali...

Obec a podnikateľský zámer pri založení obchodnej spoločnosti

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Hana Marcin Jakubíková

Orgány obce sú tvorcami komunálnych politík na svojom území. Pri tvorbe komunálnych politík sa poslanci obecného zastupiteľstva môžu zaoberať aj s myšlienkou o založení/zrušení obchodnej spoločnosti alebo aj o tom, že obec bude vykonávať sama za s...

Rezervný fond obce v roku 2020 a 2021

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec financuje svoje potreby najmä z vlastných rozpočtových príjmov, ktoré tvoria povinnú súčasť rozpočtu obce. Významným zdrojom financovania najmä investičného rozvoja obce sú mimorozpočtové prostriedky peňažných fondov obce a najmä prostriedky ...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Pôsobnosť obce pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Právo pre ROPO a obce 9/2020 JUDr. Anton Ukropec

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a byt...

Finančná motivácia občanov k triedeniu komunálneho odpadu už od nov...

Právo pre ROPO a obce 10/2020 doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

Za základ zvýšenia motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku považujeme prijatie možnosti odmeňovať občanov nielen na základe minimalizácie množstva vyprodukovaného odpadu, ako to je pri množstv...

Zmeny pri správe daní počas mimoriadnej situácie

Právo pre ROPO a obce 10/2020 Ladislav Hrtánek

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky predstavovala významný zásah do priebehu jednotlivých konaní pred orgánmi finančnej správy. Preto Národná rada SR prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fina...

Aktuálne zmeny v legislatíve

211/2000 Z.z.

Schválený 17. 5. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

233/1995 Z.z.

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

663/2007 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

Aktuality

Predĺženie núdzového stavu

Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku

Združenie miest a obcí Slovenska

Flexibilnejší homeoffice aj finančný príspevok na stravovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR