Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Podanie daňového priznania k dani z príjmov a daňové preplatky - praktické príklady N

Publikované:

Podľa § 21 ods. 1 zákona sa zavádza výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Bezpečnosť osobných údajov pri práci z domu N

Publikované:

Opatrenia, ktoré sú zavádzané od potvrdenia ochorenia COVID 19 zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Mnohí zamestnanci začali pracovať z domu, formou tzv. home office. Home office ako inštitút nebol v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie rozpracovaný, a to do času prijatia zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 66/2020 Z. z.“).

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 120/2020 Z.z. v čiastke 50/2020.

Účtovné predkontácie v obci, ktoré je sídlom združenia obcí N

Publikované:

Príspevok sa venuje účtovným predkontáciám členských príspevkov v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. a tiež ich ekonomickej klasifikácii. 

Komentár k novele Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou N

Publikované:

Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony prináša doplnenie Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) o jedenástu časť, ktorá sa vkladá za desiatu časť. Článok komentuje nové ustanovenia jedenástej časti.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Záverečný účet obce za rok 2019

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obce zostavujú záverečné účty v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola na území Slovenskej republiky vyhlásená v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným ...

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVID-19

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2020 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo „zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne týkaobcí, a to najmä v otázkach rokovania a hlaso...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Vzťah štátu a obce na príklade garantovanej energetickej služby

Právo pre ROPO a obce 5/2020 JUDr. Zuzana Gálisová

Spolupráca medzi štátom a obcou sa vymedzuje zákonom, ktorý reguluje práva a povinnosti štátu, ako aj obce za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa v tej-ktorej oblasti verejnej správy. Právnym predpisom, ktorý upravuje vzťah štátu a obce v oblasti...

Praktické riešenia situácií v súvislosti s COVID-19 v územnej samos...

Právo pre ROPO a obce 5/2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok rozoberá najčastejšie otázky územnej samosprávy, s ktorými sa musela vysporiadať v poslednom období. Prinášame v ňom odporúčania na riešenie rôznych situácií, ktoré vznikli vzhľadom na dodržiavanie osobitných predpisov, interných aktov v...