Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Riešenie nedostatku zdrojov financovania v podmienkach územnej samosprávy N

Publikované:

Pandémia, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 a riešenie jej negatívnych následkov znamená pre územnú samosprávu nielen rapídny pokles výnosu podielovej dane z príjmov fyzických osôb, ale aj pokles vlastných príjmov, a to tak daňových, ako aj nedaňových. Pokles príjmov v podmienkach územnej samosprávy znamená v prípade malých obcí nedostatok zdrojov na financovanie bežnej prevádzky samosprávy vrátane prevádzky škôl a školských zariadení. V prípade väčších samospráv sú ohrozené aj začaté projekty a dokončenie rozpracovaných investičných akcií.

Poplatok za vydanie územnoplánovacích informácií N

Publikované:

V obci máme veľmi vysoký počet žiadostí o vydanie územnoplánovacích informácií. Uvedené spôsobuje záťaž na personálne fungovanie obce. Je možné spoplatniť vydávanie územnoplánovacích informácií obcou?

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2021 – 2023 N

Publikované:

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2021 až 2023“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií Slovenskej republiky príručku vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009077/2020-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Vybavovanie sťažností v školách a školských zariadeniach N

Publikované:

Všeobecným právnym predpisom upravujúcim postup pri vybavovaní sťažnosti je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“). 

Novela Zákonníka práce účinná od 17. júna 2020 N

Publikované:

Dňa 9. júna 2020 Národná rada SR prijala zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ktorý nadobudol účinnosť 17. júna 2020.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vykonávanie zmien rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec má povinnosť v priebehu rozpočtového roka sledovať svoje rozpočtové hospodáre...

Účtovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2020 Ing. Jana Hvojníková

Ak zamestnanec musí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo počas vyhláseného núdzového stavu vykonávať prácu na pracovisku, zamestnávateľ je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na p...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce