Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vzory

Smernica o nahliadaní do osobného spisu zamestnanca

Osobný spis zamestnanca predstavuje súčasť základnej personálnej dokumentácie. Spravidla obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva, ale aj mnohé ďalšie do...

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti ...

Od 1. septembra 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá (okrem iného) priniesla pre ustanovených zamestnávateľov povinnosť prijať vnútorný syst...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

326/2005 Z.z. o lesoch

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 9. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 3. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2024