Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Tabuľky na vypočítanie poistného na zákonné sociálne poistenie a preddavkov na verejné zdravotné poistenie a pre jednotlivé skupiny poistníkov od januára 2020 N

Publikované:

Od 1. januára 2020 sa budú znovu upravovať niektoré výšky zákonného poistného (resp. preddavkov na poistné) plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Z dôvodu medziročnej zmeny (zvýšenia) priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky o 6,2 % z 954,00 € (za rok 2017) na 1 013,00 € (za rok 2018), sa mení v roku 2020 najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Zmeny sa týkajú tých SZČO, ktoré do 31. decembra 2019 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (477,00 €) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 477,01 € do 506,49 €, ktoré budú platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 €, a tiež tých SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (6 678,00 €) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 7 091,00 €, ktoré budú platiť poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu z uvedeného rozpätia.

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020 N

Publikované:

S účinnosťou od 1. januára 2020 dochádza k viacerým úpravám v rámci nezdaniteľných časti základu dane.

VZOR - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ N

Publikované:

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je obec povinná určiť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“), materské školy (ďalej len „MŠ“) a školské zariadenia (ďalej len „ŠZ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ.

Nová podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce N

Publikované:

Od 1. januára 2019 je účinný zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon ovplyvňuje zákonné podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Návratné zdroje financovania N

Publikované:

V príspevku riešime aktuálnu tému prijatia a použitia návratných zdrojov financovania v podmienkach územnej samosprávy, a to formou zodpovedania častých otázok, ktoré sú kladené v súvislosti s ich prijímaním a používaním.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Mimoriadna odmena poslancovi

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2020 Mgr. Ladislav Briestenský

Zástupca starostu sa zaslúžil o úspech mimoriadne prospešného projektu. Starosta mu chce dať odmenu, ale ako zástupcovi mu už priznal zákonné maximum (70 %). Môže zástupca dostať mimoriadnu odmenu ako poslanec podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zr...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Posúdenie podania obcou v správnom procese

Právo pre ROPO a obce 12/2019 Ladislav Hrtánek

Podanie je podstatný procesný úkon subjektu, keďže sa ním právne relevantne začína správne konanie, pokiaľ sa jeho začiatok predpokladá podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny por...

Postup zvažovania žiadosti o príspevok pre susediacu obec

Právo pre ROPO a obce 12/2019 Ladislav Hrtánek

Pričlenenie nefunkčnej obce k nástupníckej susediacej obci (ďalej len "nástupnícka obec") je proces, ktorý si môže vyžadovať zvýšené finančné náklady pre nástupnícku obec, napr. môže ísť o úhradu dlhov, ktoré po nefunkčnej obci zostali a ktoré mus...