Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Účtovné doklady a ich náležitosti v otázkach a odpovediach N

Publikované:

Téma príspevku nadväzuje na otázky a podnety zamestnancov samosprávy obcí a zriadených organizácií k náležitostiam účtovných dokladov v praxi roka 2020 vzhľadom na dodržiavanie ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  (ďalej  len „zákon o účtovníctve“) a úprav podľa interných smerníc o vedení účtovníctva alebo o obehu účtovných dokladov. Celkom desať otázok sa venuje formálnej stránke náležitostí likvidačných listov, interných dokladov, platobných poukazov a pod. Otázky sú zostavené s cieľom praktického oboznámenia čitateľa s aktuálnym právnym stavom a alternatívami zostavenia účtovných dokladov v dennej praxi účtovníkov či ekonómov v samospráve.

Časté otázky zamestnancov samosprávy z posledných dní N

Publikované:

Príspevok reaguje na časté otázky z praxe územnej samosprávy vzhľadom na aktuálny právny stav. Bližšie sa otázky venujú účtovným dokladom, náležitostiam registratúry, základnej finančnej kontroly, ako aj pravidlám poskytovania verejných financií a dodržiavaniu osobitných predpisov.

Vzory

Smernica o zasielaní listových zásielok

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie peňažných prostried...

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programovéh...

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2020 Ing. Tatiana Macháčová

Určenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania zreteľnejšie vyjadruje vzťah medzi zámermi vedenia mesta/obce, strategickými dokumentmi obce a schválenými výdavkami v rozpočte na daný rok. Programové štruktúry by mali...

Účtovné prípady súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2020 Ing. Jana Hvojníková

V nadväznosti na predchádzajúce články týkajúce sa účtovania osobných ochranných pomôcok, dlhodobého majetku zabezpečujúceho ochranu zdravia zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 a takisto účtovania vyradenia potravín po lehote upotrebite...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Finančná motivácia občanov k triedeniu komunálneho odpadu už od nov...

Právo pre ROPO a obce 10/2020 doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

Za základ zvýšenia motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku považujeme prijatie možnosti odmeňovať občanov nielen na základe minimalizácie množstva vyprodukovaného odpadu, ako to je pri množstv...

Zmeny pri správe daní počas mimoriadnej situácie

Právo pre ROPO a obce 10/2020 Ladislav Hrtánek

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky predstavovala významný zásah do priebehu jednotlivých konaní pred orgánmi finančnej správy. Preto Národná rada SR prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fina...

Aktuálne zmeny v legislatíve

440/2015 Z.z.

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 20. 11. 2020  

211/2000 Z.z.

Schválený 17. 5. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

323/1992 Zb.

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

233/1995 Z.z.

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

283/2020 Z.z.

Schválený 6. 10. 2020 Účinný 15. 10. 2020  

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

5/2004 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

663/2007 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Aktuality

Náš rezort urobí maximum pre odstránenie PCB látok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR

Štát nevie, ako kvalitné služby poskytujú komunitné centrá občanom ...

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky