Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Vzory

Inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie peňažných prostried...

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Inventúrny súpis z vykonanej inventúry peňažných prostriedkov v pok...

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventúrneho súpisu z vykonanej inventúry. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdi...

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Účtovanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...

Účtovanie bankových úverov

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Terézia Urbanová

V článku sa venujeme problematike účtovania úverov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové or...

Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programovéh...

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2020 Ing. Tatiana Macháčová

Určenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania zreteľnejšie vyjadruje vzťah medzi zámermi vedenia mesta/obce, strategickými dokumentmi obce a schválenými výdavkami v rozpočte na daný rok. Programové štruktúry by mali...

Obec a podnikateľský zámer pri založení obchodnej spoločnosti

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Hana Marcin Jakubíková

Orgány obce sú tvorcami komunálnych politík na svojom území. Pri tvorbe komunálnych politík sa poslanci obecného zastupiteľstva môžu zaoberať aj s myšlienkou o založení/zrušení obchodnej spoločnosti alebo aj o tom, že obec bude vykonávať sama za s...

Rezervný fond obce v roku 2020 a 2021

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec financuje svoje potreby najmä z vlastných rozpočtových príjmov, ktoré tvoria povinnú súčasť rozpočtu obce. Významným zdrojom financovania najmä investičného rozvoja obce sú mimorozpočtové prostriedky peňažných fondov obce a najmä prostriedky ...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Novela kompetenčného zákona

Právo pre ROPO a obce 7-8/2020 doc. JUDr. Boris Balog, PhD. JUDr. Zuzana Gálisová

Dňa 14. mája 2020 schválila Národná rada SR zákon č. 134/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. (ďalej len "kompetenčný zákon") a ktorým sa menia a d...

Pôsobnosť obce pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Právo pre ROPO a obce 9/2020 JUDr. Anton Ukropec

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a byt...

Aktuálne zmeny v legislatíve

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 10. 2020