Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Brutto odmena po dokončení práce v projekte N

Publikované:

Máme projekt cez Nórske fondy. Oprávnená cena výdavkov v projektovej zmluve je 1 900 eur. Zamestnankyňa, ktorá má na starosti tvorbu učebníc a pracovných zošitov v rámci projektu, je nahlásená v Sociálnej poisťovni na dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Aká brutto odmena prináleží zamestnankyni po dokončení práce, aby nebola presiahnutá oprávnená cena výdavkov/celková cena práce 1 900 eur?

Poskytnutie rekreačného poukazu zamestnávateľom, ktorý má menej ako 50 zamestnancov N

Publikované:

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa štatistického výkazu Práca 2-04 je priemerný evidenčný počet zamestnancov v našej organizácii za rok 2020 prepočítaný 46,9 zamestnancov a priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 49,3 zamestnancov. Za vyššie uvedených podmienok poskytne alebo môže poskytnúť naša organizácia zamestnancom rekreačný poukaz?

Vzory

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované info...

Oznámenie o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácií

V praxi môže nastať situácia, že žiadateľ požaduje od povinnej osoby informácie, ktorými povinná osoba nedisponuje. Povinná osoba má aj v tomto prípade dbať na čo možno najuspokojivejšie vybavenie žiadosti a pomôcť žiadateľovi pri získavaní inform...

Odkaz na zverejnenú informáciu

V praxi sa často stáva, že žiadatelia požadujú sprístupniť informácie, ktoré má povinná osoba v čase podania žiadosti už zverejnené na svojom webovom sídle, alebo požadujú informácie, ktoré boli zverejnené zo strany iného subjektu. Môže ísť o povi...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v s...

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2021 Ing. Miriam Majorová, PhD.

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Podanie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Právo pre ROPO a obce 3/2021 Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje termín voľby hlavného kontrolóra, ale termín na doručenie prihlášok bol stanovený na tri týždne pred termínom voľby s odôvodnením, že obecné zastupiteľstvo môže určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľb...

Aktuálne zmeny v legislatíve

79/2015 Z.z.

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 3. 7. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

150/2013 Z.z.

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

180/2014 Z.z.

Schválený 29. 5. 2014 Účinný 1. 7. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

162/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

301/2005 Z.z.

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 8. 2021