Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Obec/Mesto

Základný rámec interných smerníc v samospráve N

Publikované:

Témou príspevku je aktualizovaný orientačný rámec interných aktov pre subjekt územnej  samosprávy vzhľadom na aplikačnú prax v roku 2023. Základný rámec interných smerníc subjektu verejnej správy (ústrednej a miestnej štátnej správy i organizácií samosprávy) možno rozdeliť na viaceré agendy, a to účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, majetkovú agendu a agendu osobitných úloh vyplývajúcich z dikcie osobitných predpisov. Príspevok je spracovaný s cieľom oboznámiť čitateľa z prostredia sektora verejnej správy s internými aktmi, ktoré sú povinnými i doplnkovými vzhľadom na charakter a postavenie subjektu verejnej správy, a s povinnosťou ich tvorby podľa osobitného predpisu. 

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (2. časť) N

Publikované:

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Vzory

Písomný pokyn na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom písomného pokynu pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je stanoviť opatrenia a podmienky protipožiarnej bezpečnosti.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 3. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2014 Účinný 1. 7. 2014 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválený 19. 3. 2013 Účinný 1. 5. 2013 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.