Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku N

Publikované:

Mnoho obcí a miest, ale aj školy, príspevkové a rozpočtové organizácie majú svoje účty na Facebooku s cieľom upozorniť na služby obecnej samosprávy či na aktivity konané v obci/meste. Facebook patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie sociálne siete, preto sa z neho stal nielen komunikačný nástroj týchto subjektov smerom k verejnosti, ale aj marketingový nástroj.

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanca v skúšobnej dobe N

Publikované:

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Vzory

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

S cieľom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií.  

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

V zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť pri vyúčtovaní mzdy zamestnancovi vydať doklad, ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložk...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v s...

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2021 Ing. Miriam Majorová, PhD.

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Podanie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Právo pre ROPO a obce 3/2021 Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje termín voľby hlavného kontrolóra, ale termín na doručenie prihlášok bol stanovený na tri týždne pred termínom voľby s odôvodnením, že obecné zastupiteľstvo môže určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľb...

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

50/1976 Zb.

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

343/2015 Z.z.

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

135/1961 Zb.

Schválený 30. 11. 1961 Účinný 7. 12. 1961 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

78/2020 Z.z.

Schválený 16. 3. 2020 Účinný 1. 5. 2020 Novelizovaný: 23. 6. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

222/2004 Z.z.

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021