Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?

Vzory

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti ...

Od 1. septembra 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá (okrem iného) priniesla pre ustanovených zamestnávateľov povinnosť prijať vnútorný syst...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 14. 2. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 1. 2019 Účinný 1. 3. 2019 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024