Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Účtovanie inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2023 Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Každá účtovná jednotka má povinnosť vykonávať inventarizáciu. V príspevku sa dozviete, ako majú obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie účtovať o inventarizačných rozdieloch, úbytkoch a škodách.

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb. o majetku obcí

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 20. 10. 2023