Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Vzory

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - vzor

Obec zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí a spolupracuje pri príprave integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja, pravidelne monitoruje program ro...

Smernica o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotr...

Pracovnoprávny vzťah je zmluvným vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Povinnosti zamestnanca, ktoré má počas trvania pracovnoprávneho vzťahu plniť, sú vymedzené najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Schválený 21. 4. 1993 Účinný 28. 5. 1993 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 29. 3. 1990 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

301/1995 Z.z. o rodnom čísle

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Schválený 30. 11. 1961 Účinný 7. 12. 1961 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 10. 2014 Účinný 1. 12. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 1. 2019 Účinný 1. 3. 2019 Novelizovaný: 1. 8. 2024