Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Z praxe

Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže N

Publikované:

Chystáme sa použiť na predaj stavebných pozemkov obchodnú verejnú súťaž. Môže byť členom komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže starosta? Akú má pôsobnosť takáto komisia?

Vstup OTP zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a spracúvanie osobných údajov N

Publikované:

Zamestnávatelia od 29.11.2021 môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie COVID-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Pri kontrole covid passov, dokladov o prekonaní koronavírusu alebo testov, ako aj pri samotnom testovaní zo strany zamestnávateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, a to za účelom zabezpečenia ochrany zdravia pri práci. V príspevku prinášame vzory dokumentov.

Vzory

Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Ide o pracovnoprávne vzťahy pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov. Hoci sa na pracovnoprávne vzťahy zamestna...

Odstúpenie od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 19 ustanovuje, že „Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej ok...

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ob...

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v s...

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2021 Ing. Miriam Majorová, PhD.

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Podanie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Právo pre ROPO a obce 3/2021 Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje termín voľby hlavného kontrolóra, ale termín na doručenie prihlášok bol stanovený na tri týždne pred termínom voľby s odôvodnením, že obecné zastupiteľstvo môže určiť podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľb...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (1. časť)

Právo pre ROPO a obce 7-8/2021 JUDr. Helena Spišiaková

Príspevok sa v prvej časti zaoberá najmä zmenami v súvislosti s povoľovaním a odstraňovaním reklamných stavieb, ktoré vyplynuli z aktuálnej novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2021.

Aktuálne zmeny v legislatíve

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 19. 11. 2021  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 10. 12. 2021  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 31. 12. 2021  

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Schválený 2. 7. 1997 Účinný 1. 8. 1997 Novelizovaný: 31. 12. 2021  

302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 11. 9. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.