Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2018

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týkajúca sa obecného zastupiteľstva, ako aj členov ko...

Vzťahy medzi obcou a ňou zriadenou rozpočtovou organizáciou

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Medzi obcou a ňou zriadenou rozpočtovou organizáciou sú vzťahy, ktoré sú predmetom ich účtovníctva. Tieto skutočnosti obec, rozpočtová organizácia vykazujú vo svojich zostavených účtovných závierka...

Finančné nároky volených funkcionárov miest a obcí

Ing. Oxana Hospodárová

Týmto príspevkom reagujeme na aktuálne zmeny týkajúce sa odmeňovania a finančných nárokov volených funkcionárov po zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 1. aprí...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.