Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2013

Inštitút zápisnice o  prešetrení sťažnosti v  zmysle zákona o  sťažnostiach

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Najvyšší kontrolný úrad SR, ako aj viacerí kontrolóri miest a  obcí pri kontrole vybavovania sťažností prichádzajú na skutočnosť, že sťažnosť, ktorá bola riadne vybavená a  ukončená oznámením výsle...

Inventarizácia v  organizáciách štátnej správy a  samosprávy

Ing. Miriam Majorová, PhD. Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Koniec účtovného obdobia sa v  organizáciách štátnej správy a  samosprávy už tradične spája s  inventarizáciou, ktorá sa považuje za základný predpoklad pre zostavenie účtovnej závierky. Výsledok i...

Účtová trieda 6 – Výnosy (II.)

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

V tomto čísle pokračujeme účtovnými súvzťažnosťami účtovej skupiny 65, 66 a 67.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.