Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 10/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
10/2020

Zmena vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďal...

Účasť verejnosti v záležitostiach odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Politika odpadového hospodárstva vytvára na úrovni práva EÚ súčasť politiky životného prostredia podľa čl. 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) [1] ako jedného z primárnych prameňov práva E...

Sú obavy z triedenia kuchynského odpadu opodstatnené?

Ing. Marián Kobolka, špecialista na komunálne odpady, JRK Slovensko s. r. o.

Odpoveď na otázku položenú v nadpise nie je jednoznačná. Závisí od mnohých faktorov, spôsobu realizácie daného zberu a spôsobu zhodnotenia bioodpadu na kompost, teplo alebo energiu. Od 1. januára 2...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 10. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.