Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 4/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
4/2020

Správa Európskej komisie o Slovensku - výzvy pre novú vládu v oblasti obehového hospodárstva a nakladania s odpadmi

JUDr. Katarína Liebscherová, advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Dňa 26. februára 2020 vydala Európska komisia správy o členských krajinách, v ktorých posúdila pokrok dosiahnutý v oblasti štrukturálnych reforiem, predchádzaniu a nápravy makroekonomických nerovno...

Komunálne odpady z iných zdrojov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Od 1. júla 2020 sa novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) zavádza nový pojem – „komunálne odpady z iných zdrojo...

ISOH je tu a s ním aj nemálo zmien

Je tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

EV 1044/08

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 4. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.