Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2015

Inventarizácia ako nevyhnutný predpoklad správneho zostavenia účtovnej závierky v samospráve

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa základnú požiadavku zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 7 ods. 1. Inventarizáciou sa zabezpečuje k...

Fond rozvoja bývania – tvorba a použitie v podmienkach obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme avizovanej problematike tvorby a použitia fondu rozvoja bývania. Obce okrem peňažných fondov, ktoré si vytvárajú na základe oprávnenia podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (I.)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Študenti a výkon zárobkovej činnosti

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzat...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.