Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 7-8/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
7-8/2023

Potenciál využitia bioodpadu ako alternatívneho zdroja energie

JRK Slovensko s.r.o.

Z analýz odpadov na Slovensku vyplýva, že v zmesovom komunálnom odpade sa stále nachádza veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vieme využiť. Niektoré krajiny v EÚ pre tento odpad n...

Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Trendom posledných rokov je nielen sprísňovanie legislatívy EÚ v konkrétnych oblastiach (odpadové hospodárstvo, obehová ekonomika, financovanie a pod.), ale aj prepájanie týchto oblastí na základe ...

Prístup do elektrizačnej sústavy v prípade energie vyrobenej z odpadu

Mag. Annamária Tóthová Mgr. Dáša Derevjaniková

Dňa 20. apríla 2023 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) rozsudok [1], v zmysle ktorého konštatoval, že prednostný prístup do elektrizačnej sústavy sa nemá priznať len tým zaria...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
7-8/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 14. 6. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

Vážení čitatelia,
 
letné dvojčíslo časopisu Odpady opäť ponúka množstvo zaujímavých a kvalitných článkov na najrôznejšie témy.
 
Rubrika "Na aktuálnu tému" sa zameriava na potenciál využitia bioodpadu ako alternatívneho zdroja energie, greenwashing, vykazovanie ­informácií o udržateľnosti podnikov a ďalšie.
 
Rubrika "Trendy" ponúka informácie o udržateľnom palive vyrobenom "zo vzduchu" a plastového odpadu.
 
Rubrika "Zo súdnej praxe" sa zaoberá rozsudkom Súdneho dvora EÚ o prístupe do elektrizačnej sústavy v prípade energie vyrobenej z odpadu.
 
Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.