Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinný zber textilu od roku 2025

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Od 1. januára 2025 budú obce povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu textilu. Zatiaľ je to v príslušnej právnej úprave jediná zmienka o textile bez stanovenia bližších postupov, zodpovednosti jednotlivých subjektov a ďalších povinností.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Text s významom pre EHP) (ďalej len "revízia smernice o odpade") [1] revidovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP) (ďalej len "Rámcová smernica o odpade") [2]. V rámci revízie smernice o odpade sa okrem iných novelizoval článok 11 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia, a to tak, že v ods. 1 sa časť v znení:
"S výnimkou článku 10 ods. 2 sa do roku 2015 zavedie triedený zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo."
doplnila nasledovne:
"S výhradou článku 10 ods. 2 a 3 členské štáty zriadia triedený zber minimálne pre papier, kov, plast a sklo a do 1. januára 2025
pre textil."
Revízia smernice o odpade neustanovila žiadne ďalšie pravidlá a povinnosti pre triedený zber textilu. Primárnym účelom bolo, aby členské štáty a dotknuté subjekty boli v dostatočnom časovom predstihu informované o tejto povinnosti. V Úradnom vestníku Európskej únie bola revízia smernice o odpade zverejnená 14. júna 2018, čo je k stanovenému termínu 1. január 2025 viac ako päť rokov. Táto lehota mala byť dostatočná aj pre Európsku komisiu (ďalej len "EK") a Európsky parlament (ďalej len "EP"), aby prijali následné právne akty, ktoré budú bližšie ustanovovať povinnosti, postupy a opatrenia, ktoré sa majú realizovať vo vzťahu k textilu. To, či sa tak stalo, si bližšie rozoberieme v nasledujúcom texte.
V podmienkach SR bola revízia smernice o odpade transponovaná do nášho právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 372/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [3]. Novelizácia bola zrealizovaná v § 81 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. [4] (ďalej len "zákon o odpadoch") - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý ustanovuje zodpovednosť a povinnosť obcí. V ods. 7 sa doplnila v písm. c) povinnosť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu okrem papiera, plastu, kovov, skla, kompozitných obalov na báze lepenky aj zber
textilu
, a to od 1. januára 2025. Keďže išlo o transpozíciu revízie smernice o odpade, ani zákon o odpadepreto neobsahuje žiadne ďalšie informácie, povinnosti, stanovenie subjektov a podobne. Obce tak aktuálne majú túto povinnosť stanovenú, ale bez určenia napríklad mechanizmu financovania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.