Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2020

Zostavenie rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku poskytneme odpovede na otázky a príklady zostavenia rozpočtu na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejn...

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku chceme upozorniť na novelu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá stanoví nové pravidlá započítav...

Vykazovanie dlhu obce

JUDr. Marek Keller

Právna úprava pravidiel čerpania návratných zdrojov financovania sa nachádza v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p...

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Mgr. Ladislav Briestenský

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 6. 11. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.