Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2023

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 3. časť

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V tretej časti minisérie príspevkov k tematike individuálnej účtovnej závierky pokračujeme v tematike Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky.

Štatutárny audit v samospráve (1. časť) – Vzťah k rozpočtovým pravidlám

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súvislosti s auditom individuálnej účto...

Rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme rozpisu schváleného rozpočtu a vykonávaniu zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Téma zmien rozpočtu je v súčasnosti aktuálna z dôvodu potreby navyšovania bežných aj ...

Obsah vydania

Editorál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 1/2023
Odborný mesačník; ročník XVIII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Ing. Tamara Baková; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com


Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 6. 2. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Editoriál

Vážení čitatelia,
vo februárovom čísle časopisu sme zavŕšili minisériu článkov venovanú zostaveniu individuálnej účtovnej závierky, a to konkrétne prehľadom informácií, ktoré majú obsahovať Poznámky ako súčasť účtovnej závierky. V súvislosti s individuálnou účtovnou závierku upozorňujeme aj na to, že štatutárny audí­tor sa vyjadruje aj ku skutočnostiam uvedeným v rozpočtových pravidlách a aj na daňové povinnosti samosprávy.
 
V rubrike "Účtovníctvo" prinášame aj prehľad účtovných súvzťažností za oblasť časového rozlíšenia nákladov a výnosov.
 
So začiatkom roka je v oblasti rozpočtovníctva nutné realizovať rozpis schváleného rozpočtu. Počas realizácie rozpočtu však môžu nastať skutočnosti vyžadujúce si úpravu prvotne schváleného rozpočtu. Keďže zmena rozpočtu je v súčasnosti aktuálna téma z dôvodu potreby navyšovania bežných aj kapitálových výdavkov spôsobených rastom cien tovarov a služieb, najmä energií a stavebných materiálov, prinášame príspevok, ktorý opisuje postup, ako ­pristupovať k vykonávaniu zmien rozpočtu.
 
V rubrike "Naša poradňa" venujeme značnú pozornosť odpovediam na vaše otázky, ktoré boli spracované naším odborným autorským kolektívom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.