Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 10/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
10/2023

Povoľovanie stavieb pri alebo na spoločnej vlastníckej hranici pozemkov

JUDr. Jana Gallová

Niektorí stavebníci žiadajú od stavebných úradov – obcí a miest (ďalej len „stavebný úrad“) povoliť umiestnenie a realizáciu stavby pri spoločnej vlastníckej hranici so susedným pozemkom (rozumie s...

Vzťah vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti medzi starostom obce a riaditeľkou školy

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Väčšina škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí sú právnickými osobami s vlastnou právnou subjektivitu. Zákon však určuje i to, ktoré školy vlastnou právnou subjektivitou nedisponujú. V oboch prípad...

Vnútorné predpisy spoločného obecného úradu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností zabezpečenia výkonu kompetencií decentralizovanej štátnej správy. Ak majú niektoré obce nedostatok personálneho a materiálno-technického zabezpečen...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
10/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 17. 10. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.