Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2018

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme obce na ich povinnosť tvoriť fond rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p (ďalej len zákon č. 182/1993 Z. z.“)....

Špecifické prípady účtovníctva a financovania obce

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Obce a vyššie územné celky majú povinnosť zosúladiť hospodárenie podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďale...

Účtovanie miestnych daní a poplatkov obce

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Komunálne voľby starostov a primátorov sa uskutočnia už čoskoro, a to 10. novembra 2018. Za poslancov obecného, resp. mestského zastupiteľstva si budú občania vyberať kandidátov, ktorí ich budú pot...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.