Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2012

Zmeny v účtovníctve verejného sektora

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obdobne ako na iné typy účtovných jednotiek aj na organizácie štátnej správy a samosprávy sa vzťahujú zmeny v Postupoch účtovania vyvolané novelou zákona o účtovníctve. Okrem týchto legislatívnych ...

Zostavenie záverečného účtu obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Koniec a začiatok rozpočtového roka je pre obce v znamení prebiehajúcej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, účtovnej závierky a zostavenia záverečného účtu. V príspevku ...

Ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie 2011

Ing. Zita Kajanovičová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 vydalo oznámenie č. MF/29092/2011-72 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.