Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 4/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
4/2021

Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy Slovenskej republiky

Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) vykonanou zákonom č. 285/2020 Z. z. (ďalej len „novela zákona o odpadoch...

Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd je v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona S...

Možnosti a povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a zbere použitých batérií a akumulátorov z územia obce

Ing. Uršula Pomfyová Štefan Červenka; Natur-Pack, a. s., Bratislava

Pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov majú svoje povinnosti aj obce. Občanov majú obce nielen informovať, ale im aj poskytnúť možnosť vhodného odovzdania týchto odpadov. V prípade elektrozariade...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 4. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.