Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2023

Monitorovací režim, ozdravný režim a nútená správa obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zákonom č. 294/2023 Z. z. (ďal...

Interné predpisy, proces spracovania a kontrolné zistenia

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Interné predpisy sú často predmetom následných kontrol (či už hlavným kontrolórom obce alebo mesta, vyššieho územného celku) alebo kontrol Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Príspevo...

Spôsob účtovania výsledkov inventarizácie

Ing. Tatiana Macháčová

Účtovanie inventarizácie v rozpočtových a príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, obciach a vyšších územných celkoch upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decem...

Obsah vydania

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 9/2023
Odborný mesačníkročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 7. 9. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.