Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účelové cesty ako kategória pozemnej komunikácie

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Účelová cesta je jednou zo štyroch kategórií pozemnej komunikácie, ktoré rozlišuje naša legislatíva. Obce majú vo svojej kompetencii aj tento druh pozemnej komunikácie, pričom práve účelové cesty získavajú v priebehu existencie Slovenskej republiky stále väčší význam. Ide o jedinú kategóriu pozemnej komunikácie, ktorú môže vlastniť súkromná právnická alebo fyzická osoba, preto sa pri tomto druhu pozemnej komunikácie mieša verejný záujem so súkromným.
Skutočnosť, ktorou sa účelová cesta najvýraznejšie odlišuje od diaľnic, ciest a miestnych ciest, je absencia rozhodnutia o jej zaradení do cestnej siete, resp. do siete miestnych ciest. Účelová cesta ako jediný druh pozemnej komunikácie nevzniká rozhodnutím tzv. cestného správneho orgánu (resp. obce pri miestnych cestách), ale vzniká automaticky jej vybudovaním, resp. užívaním pozemku ako pozemnej komunikácie, keďže účelová cesta nemusí byť stavba.
Účelová cesta môže dokonca vzniknúť aj konkludentným prejavom vlastníka pozemku, ktorý nevyslovil zrejmý nesúhlas pri vzniku účelovej cesty.
Ak vlastník pozemku v minulosti, kedy pozemok začal slúžiť ako účelová cesta, nevyslovil kvalifikovaný nesúhlas, ide o účelovú cestu, ktorá vznikla zo zákona. Stačí, aby vlastník strpel užívanie pozemku ako komunikácie, v prípade nesúhlasu však musí ísť o aktívne konanie.
(Rozsudok Nejvyššího správního soudu České republiky z 30.9.2009 sp. zn. 5 As 27/2009-66)
Legálna definícia
Legálna definícia účelovej cesty je obsiahnutá v ustanovení § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len "cestný zákon"):
"Účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch."
Vykonávací predpis (vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.) v ustanovení § 22 demonštratívnym spôsobom vymenúva účelové cesty, ktorými sú napríklad poľné a lesné cesty či príjazdové cesty do závodov. Ustanovenie § 22 ods. 3 cestného zákona ďalej člení účelové cesty na verejné a neverejné, pričom za neverejné považuje účelové cesty v uzavretých objektoch alebo priestoroch; verejnú účelovú cestu môže vyhlásiť za neverejnú jedine obec so súhlasom jej vlastníka.
V zmysle uvedeného rozoznávame dva druhy neverejných účelových ciest:
-
v uzavretých objektoch alebo priestoroch bez nutnosti vyhlásenia obce (neverejnou účelovou cestou však nie je uzavretý alebo oplotený priestor, ktorý nemá príslušné povolenie na jeho oplotenie/uzavretie, v takom prípade ide o nelegálny stav
1)
),
-
vyhlásením verejnej účelovej cesty za neverejnú účelovú cestu.
Neverejná účelová cesta nevzniká legálnym umiestnením dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, ktorým môže byť napr. závora, a to z dôvodu, že verejné užívanie je len obmedzené, nie vylúčené. Taktiež osadenie dopravnej značky alebo závory neznamená úplne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.