Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2018

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena pri výkone základnej finančnej kontroly

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Do legislatívneho procesu bola zo strany Ministerstva financií SR predložená novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ...

Účtovanie transferov rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí v praxi

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Podľa opatrenia MF SR č. MF/­16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce ...

Účtovanie zásob rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účtujú zásoby v účtovej triede 1 – Zásoby [podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.