Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 2/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
2/2020

Analýza trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi (2.)

JUDr. Dominika Kučerová, PhD., Okresná prokuratúra, Považská Bystrica

Nasledujúci príspevok je pokračovaním výkladu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi, ktorý analyzoval objekt a objektívnu stránku tohto trestného činu. Táto časť bude...

Logistika zberu odpadov

doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice

Logistika zberu odpadov musí vychádzať z princípov obehového hospodárstva a z hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom minimalizácie produkcie odpadov a preferovaním zhodnocovania odpadov pred j...

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (1.)

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ministerstvo hospodárstva SR

Tento príspevok predstavuje prvú časť zo seriálu príspevkov, ktoré budú venované výkladu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o En...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

EV 1044/08

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 2. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.