Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2014

Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce (I.)

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA Zo seriálu: Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce

Obec si na plnenie úloh môže zriadiťrozpočtovú organizáciu/príspevkovú organizáciu (ďalej aj „ÚJ“). Taktiež na základe svojho rozhodnutia obec/mesto (ďalej len „obec“) môže tieto organizácie zrušiť...

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

Ing. Tatiana Petrášová Zo seriálu: Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce

Od 1. 1. 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 426/2013 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravi...

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly hotovostných výdavkových finančných operácií

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Zo seriálu: Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce

Témou príspevku zo seriálu o inštitúte predbežnej finančnej kontroly v územnej samospráve je realizovanie predbežnej finančnej kontroly výdavkových finančných operácií, ktoré majú hotovostný charak...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.